انجمن حقوق ورزشی

انجمن حقوق ورزشی در اسفندماه ۱۳۹۹ با موافقت وزارت ورزش و جوانان فعالیت خود را بعنوان بیست و یکمین انجمن زیر مجموعه فدراسیون انجمنهای ورزشی جهت ارایه خدمات مشاوره و آموزش حقوق ورزشی آغاز نمود و برابر ابلاغ صادره از سوی ریاست فدراسیون، حمید باقرنیا بعنوان سرپرست این انجمن منصوب و متعاقب آن ارکان و هیات رئیسه این انجمن تعیین و رسما به جامعه ورزشی کشور معرفی شدند.