کرسی های کسب شده فدراسیون انجمنهای ورزشی

ردیف
نام و نام خانوادگی
عناوین پستهای مورد تصدی
مدت اعتبار پست
1غلامعلی محمد علیپوررئیس فدراسیون سپک تاکرای آسیای میانه (انتخابی)2016-تا کنون
2غلامعلی محمد علیپورعضو کمیسیون ورزش و جامعه فعال شورای المپیک آسیا (انتخابی)2015-کنون
3ناهید بیارجمندینائب رئیس اول بانوان فدراسیون آسیایی (انتخابی)2020-2024
4ناهید بیارجمندیعضو هیات رئیسه فدراسیون آسیایی2020-2024
5مونا سمیععضو کمیته توسعه راگبی آسیا (انتصابی)2019-2021
6نازنین حسینی عضو کمیته اخلاق و قانون گذاری آسیا2020-2022
7آرمین صالحیمشاور ارشد روابط بین الملل فدراسیون جهانی کریکت (انتخابی )2016-تاکنون
8علیرضا مهرصادقینایب رئیس کنفدراسیون آسیایی اسکی روی آب (انتخابی)2016-تاکنون
9عباس ناطق نوریعضو کمیته فنی کنفدراسیون آسیایی اسکی روی آب (انتخابی )2016-تاکنون
10عباس ناطق نوریعضو کمیته مسابقات کنفدراسیون آسیایی اسکی روی آب (انتخابی )2019-تا کنون
11عباس ناطق نوریعضو کمیته مربیگری و توسعه (انتخابی)2019-تا کنون
12عباس ناطق نوریعضو کمیته کیبل ویک بورد (انتخابی)2019-تا کنون
13رمضانعلی دولوعضو هیات رئیسه کنفدراسیون فلوربال آسیا و اوقیانوسیه (انتخاباتی )2016-تا کنون
14رمضانعلی دولوعضو کمیته توسعه بازاریابی کنفدراسیون فلوربال آسیا و اوقیانوسیه (انتخاباتی )2016-تا کنون
15رمضانعلی دولورئیس کنفدراسیون فلوربال غرب آسیا(انتخاباتی)2016-تا کنون
16رمضانعلی دولوعضو کمیته قوانین و مقررات فدراسیون جهانی فلوربال (انتخابی)2016-تا کنون
17رمضانعلی دولوعضو هیات ژوری و ناظر کمیته مسابقات فدراسیون جهانی فلوربال (انتخابی)2017-تا کنون
18رمضانعلی دولوعضو کمیته بازیهای آسیایی فلوربال (انتخابی)2018-تا کنون
19رمضانعلی دولورئیس توسعه غرب آسیا ( انتخاباتی )2020-2024
20سید مصطفی قوامی رئیس کنفدراسیون اسپوکس آسیا (انتخابی )2017-تا کنون
21سلمان ضرابی نایب رئیس کنفدراسیون اسپوکس آسیا (انتخابی)2017-تا کنون
22شاهین سلطان پوردبیر کنفدراسیون اسپوکس آسیا(انتخابی)2017-تا کنون
23محمدرضا هاشم پورسرپرست فدراسیون جهانی اسپوکس (انتخابی)2017-تا کنون
24سهراب آزادنائب رئیس فدراسیون آسیایی سپک تاکرا (انتصابی)2016-تا کنون
25سهراب آزادعضو کمیته تجهیزات فدراسیون آسیایی سپک تاکرا (انتصابی)2012-تاکنون
26سهراب آزادعضو کمیته انضباطی فدراسیون جهانی (انتصابی)2012-تاکنون
27سهراب آزادقائم مقام ریاست فدراسیون جهانی (انتخابی)2017-تا کنون
28علی فولادی راددبیر کنفدراسیون سپک تاکرای آسیایی میانه (انتصابی)2016-تا کنون
29علی فولادی رادعضو هیات رئیسه سپک تاکرای آسیا (انتخابی)2008-تا کنون
30علی فولادی رادعضو کمیته تجهیزات فدراسیون جهانی سپک تاکرا (انتصابی)2008-تا کنون
31علی فولادی رادعضو کمیته فنی فدراسیون جهانی سپک تاکرا (انتخابی)2008-تا کنون
32علی فولادی رادعضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی (انتخابی)2016-تا کنون
33علی فولادی رادعضو کمیته فنی مسابقات آسیایی جاکارتا (انتصابی )2017-تا کنون
34یلدا قاسمیعضو کمیته بانوان فدراسیون آسیایی سپک تاکرا (انتصابی )2016-تا کنون
35مسعود خسروینایب رئیس کمیته پیشرفت و توسعه آسیای سپک تاکرا (انتصابی)2018-تا کنون
36مصطفی زرینیعضو کمیته رسانه فدراسیون آسیایی سپک تاکرا (انتصابی)2017-تا کنون
37دکتر محمود طاهریعضو کمیته پزشکی ورزشی فدراسیون آسیایی سپک تاکرا (انتصابی)2017-تا کنون
38پرند عزیزیعضوکمیته حقوقی فدراسیون آسیایی سپک تاکرا (انتصابی)2017-تا کنون
39ناصر نصیریریاست و مدیریت اجرایی کنفدراسیون کیک بوکسینگ واکو آسیا (انتخابی)2016-تا کنون
40ناصر نصیریعضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی کیک بوکسینگ واکو(انتخابی)2016-تا کنون
41علیرضا صالح پور عضو هیات رئیسه کنفدراسیون کیک بوکسینگ واکو (انتخابی)2016- تا کنون
42حسین حسنیعضو کمیته پزشکی فدراسیون جهانی کیک بوکسینگ واکو2016- تا کنون
43ناصر نصیریرئیس کمیته توسعه و هماهنگی کنفدراسیون کیک بوکسینگ واکو غرب آسیا(انتخابی)2016- تا کنون
44ناصر نصیریرئیس کمیسون همبستگیبرای همه کنفدراسیون کیک بوکسیگ واکو آسیا (انتصابی)2016- تا کنون
45صدیقه اعتماد سعید رئیس کمیته بانوان کنفدرایون کیک بوکسینگ واکو (انتصابی)2019-2021
46ناصر نصیریعضو کمیته رسانه و بازاریابی فدراسیون جهانی کیک بوکسینگ واکو (انتصابی)2016-2021
47ناصر نصیریعضو هیات رئیسه کمیته جهانی فنون رزمی (wmc)(انتخابی)2016-2021
48ناصر نصیریعضو کمیته انطباق و بازی جوانمردانه فدراسیون جهانی واکو(انتصابی)2018-2021
49ناصر نصیریرئیس کمیته همبستگی بین المللی اسلامی کنفدراسیون واکو (انتخابی)2016-2021
50علیرضا رستمی عزت نائب رئیس فدراسیون آسیایی- انتخابی2018-تا کنون
51علیرضا رستمی عزت رئیس کمیته موج سواری غرب آسیا- انتخابی2018-تا کنون
52جوادنصیریعضو شورای ریاست فدراسیون جهانی موی تای2019- تا کنون
53محمد مرادی رئیس اتحادیه غرب آسیا2020-2022
54محمدرضا شریفی رئیس کمیته داوران آسیا2020-2022
55علیرضا شریفیرئیس کمیته اجرایی2020-2022